Dojo Kun in English and Japanese

1 Strive for a good moral character
HITOTSU! JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO!
2 Keep an honest and sincere way
HITOTSU! MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO!
3 Cultivate a spirit of perseverance and a will for striving
HITOTSU! DORYOKU NO SEICHIN O YASHINAU KOTO!
4 Develop a respectful attitude
HITOTSU! REIGI O OMONZURU KOTO!
5 Restrain from physical aggression through spiritual attainment
HITOTSU! KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO!